Co by mělo dítě umět:

Zdroj: Salomonová A., "Dyslalie"; Ing. Škodová E., Jedlička I. a kol. "Klinická logopedie". Portál: 2002

VĚK ROZVOJ SLOVNÍ ZÁSOBY VÝVOJ VÝSLOVNOSTI
 do 1 roku Dítě rozumí jednoduchým pokynům a začíná používat slova, která slyší.

A E I O U
M B P
D T N J

 do 2 let Tvoří jednoduché věty, od 2 let se ptá „co je to“, rozšiřuje svou slovní zásobu.

K G H CH AU OU
V F

 do 3 let Mluví ve větách, začíná si osvojovat gramatickou stavbu vět, ptá se „proč“, získává nové kvality slovní zásoby, začíná si tvořit verbální paměť.

musí zvládnout D T N   L
BĚ PĚ VĚ MĚ

 4 roky Dochází ke zpřesnění slovní zásoby a gramatické stavby vět, umí již vyprávět, chápe děje.

dokončuje se
Ď Ť Ň
začíná vývoj
Č Š Ž

 do 6 let Dítě chápe složité děje, má již velkou slovní zásobu, gramaticky zvládá jednoduchá souvětí.

C S Z
R Ř
zvládá kombinaci
C S Z a Č Š Ž